1              Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1           Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als

“producten”, van Pak Het Uit V.O.F. te Lexmond, hierna te noemen “Pak Het Uit”, aan de afnemer, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties, een en ander voor zover hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in een eventuele raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst(en).

1.2           In het hierna volgende wordt onder “afnemer” verstaan degene aan wie Pak Het Uit een aanbieding doet tot het leveren van producten, alsmede degene met wie Pak Het Uit een overeenkomst sluit tot het leveren van producten. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.3           Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Pak Het Uit zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.4           Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.5           Pak Het Uit behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de afnemer. Indien de afnemer door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

1.6           Deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij een nader aan te wijzen Rechtbank en bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zullen de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld op de website en / of webshop van Pak Het Uit.

1.7           Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Pak Het Uit zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.8           Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.9           Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.10      Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 

2              Offertes en overeenkomsten

2.1           Alle offertes van Pak Het Uit zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud,  uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2           De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Pak Het Uit slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Pak Het Uit is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

2.3           Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4           Ingeval de offerte schriftelijk cq. digitaal wordt geaccepteerd door afnemer dan wel anderszins schriftelijk overeenstemming wordt bereikt door schriftelijke cq. digitale overeenstemming met afnemer na offerteaanvraag via webshop, is er sprake van een overeenkomst. Schriftelijke cq. digitale overeenkomst staat gelijk aan order of opdrachtbevestiging.

2.5           In het algemeen geldt de opdrachtbevestiging als weergave van hetgeen is overeengekomen. Indien gelet op de aard en/of omvang van de werkzaamheden geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht hetgeen is overeengekomen zoveel als mogelijk weer te geven.

2.6           Pak Het Uit is gerechtigd om – indien Pak Het Uit dit noodzakelijk of wenselijk acht –

voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen.

2.7           Pak Het Uit kan een met de afnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.8           Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pak Het Uit passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Pak Het Uit daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

3              Betalingsvoorwaarden en overige condities

3.1           Prijsopgaven worden gedaan exclusief BTW.

3.2           Betaling geschiedt binnen 14 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De betaling moet geschieden binnen de termijn die op de factuur is gesteld. Deze termijn is te beschouwen als fatale termijn.

3.3           Bij overeenkomst vindt betaling plaats in twee termijnen, te weten 50% bij schriftelijke overeenstemming en 50% na levering.

3.4           Indien betaling niet binnen de termijn plaatsvindt, is afnemer vanaf de dag waarop betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, over het per de 1e van iedere maand vervallen saldo een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van de maand. Indien Pak Het Uit kosten moet maken voor de incasso van het verschuldigde, komen deze zowel buiten rechte als in rechte volledig voor rekening van afnemer.

3.5           De door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter vergoeding van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Pak Het Uit om een betaling anders aan te merken.

3.6           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden zaken met een netto factuurwaarde van meer dan € 100,00 exclusief BTW zonder kosten voor vracht en verpakking op een door afnemer aan te geven plaats in Alblasserwaard en / of Vijfheerenlanden bezorgd. Bij bezorging van zaken met een netto factuurwaarde lager dan € 100,00 danwel bezorging buiten de Alblasserwaard of Vijfheerenlanden is Pak Het Uit vrij al dan niet vracht- en administratiekosten c.q. toeslagen op kleine orders in rekening te brengen.

3.7           Indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijs- of productwijzigingen voordoen, is Pak Het Uit gerechtigd, indien is overeengekomen dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, deze in de prijs door te berekenen.

 

4                Prijs

4.1           Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

4.2           In afwijking van het vorige lid kan Pak Het Uit producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Pak Het Uit geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.3           De prijs / prijzen benoemd in offertes, overeenkomsten en webshop zijn exclusief BTW, tenzij anders en / of specifiek nader is vermeld.

4.4           Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Pak Het Uit dit bedongen heeft en:

a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

b.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Pak Het Uit niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

5                Levering en afname

5.1           Tenzij schriftelijk anders in de offerte of overeenkomst is vermeld, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de producten aan de afnemer, dan wel aan diegene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen. Als tijdstip van levering geldt het gekozen moment waarop afnemer de producten wil ontvangen op de toegewezen locatie.

5.2           De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van levering.

5.3           Indien zich een weigering van afname als bedoeld onder 4.2 voor doet, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling door Pak Het Uit is vereist. Pak Het Uit kan in dat geval naar eigen keuze de overeenkomst ontbinden, dan wel nakoming hiervan door afnemer vorderen.

5.4           Bij weigering van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Pak Het Uit zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.

5.5           Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in lid 4.2 van dit artikel genoemde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.

5.6           Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uit de aard van de te leveren producten voortvloeit dat de opgegeven levertijden wel als een fatale termijn dienen te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering van producten waarbij de opgegeven levertijden niet als een fatale termijn dienen te worden beschouwd, dient Pak Het Uit schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Pak Het Uit nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

5.7           Indien het vermoeden bestaat, dat door afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen kan worden voldaan, behoudt Pak Het Uit zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren, dan wel de levering van de producten uit te stellen totdat de afnemer op andere wijze afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

5.8           Pak Het Uit behoudt het recht om, indien een van de betrokken derden bewust of onbewust niet kan nakomen, een vervangend vergelijkbaar product te selecteren die zowel prijs- als product technisch als vervangend product kan worden aangewezen.

 

6              Eigendomsvoorbehoud

6.1           De eigendom van alle aan afnemer geleverde of te leveren zaken, blijft bij Pak Het Uit zolang afnemer de vorderingen uit hoofde van de betreffende en/of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

6.2           Afnemer is vóór volledige betaling zonder toestemming van Pak Het Uit, niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of als zekerheid in de ruimste zin aan derden te doen dienen. Het is afnemer slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf te gebruiken.

6.3           Afnemer stelt Pak Het Uit, indien zij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen, op eerste verzoek in de gelegenheid alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 

7              Garantie

7.1           Pak Het Uit staat in voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden en de geleverde zaken, met dien verstande dat Pak Het Uit gedurende 1 week na levering het ontbreken van ondeugdelijke producten, fabricage- of materiaalfouten garandeert.

7.2           Op onderdelen, welke door Pak Het Uit van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die welke de desbetreffende leverancier aan Pak Het Uit verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van producten of toegepaste materialen na het sluiten van de overeenkomst zal stellen.

7.3           Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.

 

8              Klachtenregeling

8.1           Pak Het Uit beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2           Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct bij constatering, doch uiterlijk binnen 3 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pak Het Uit, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.3           Bij Pak Het Uit ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pak Het Uit binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4           Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.5           Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Pak Het Uit. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via de website van Pak Het Uit.

8.6           Een klacht schort de verplichtingen van Pak Het Uit niet op, tenzij Pak Het Uit schriftelijk anders aangeeft.

8.7           Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Pak Het Uit, zal Pak Het Uit naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

 

9              Aansprakelijkheid

9.1           Met betrekking tot de door Pak Het Uit geleverde producten en diensten is haar aansprakelijkheid jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst in art. 7 is opgenomen. Indien Pak Het Uit aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de door haar geleverde producten en diensten.

9.2           Pak Het Uit is in verband met door haar geleverde producten en diensten nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3           Pak Het Uit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van producten van derden, tenzij wordt bewezen dat Pak Het Uit door bewuste roekeloosheid en / of het niet opvolgen van instructies van leverancier(s) aangaande de producten in gebreke is cq. nalatig is gebleken.

9.4           In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Pak Het Uit beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering of derden voor uitkering in aanmerking komt.

9.5           De voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van Pak Het Uit.

 

10             Vrijwaring ingeval van inbreuk op rechten van derde

10.1        Afnemer vrijwaart Pak Het Uit van alle aanspraken van derden ingeval Pak Het Uit in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden in opdracht van afnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 

11             Overmacht

11.1        Indien Pak Het Uit door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Pak Het Uit gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Pak Het Uit op betaling door de afnemer voor reeds door Pak Het Uit verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Pak Het Uit gerechtigd blijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.2        Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Pak Het Uit tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) werkstaking bij haar c.q. haar toeleveranciers, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, onvoorzienbare overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor Pak Het Uit verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

 

12             Opschorting en ontbinding

12.1        Pak Het Uit is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a)  afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b)  na het sluiten van de overeenkomst aan Pak Het Uit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet

zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover deze de tekortkoming rechtvaardigt;

c)  afnemer bij of na het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d)  indien afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van afnemer wordt geliquideerd, dan wel afnemer haar huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van afnemer beslag wordt gelegd; dan wel afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

12.2        Voorts is Pak Het Uit gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3        Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Pak Het Uit op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Pak Het Uit de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4        Pak Het Uit behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12.5        Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van deze overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

 

13             Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1        Op deze algemene voorwaarden en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2        Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij Pak Het Uit – als eisende partij – aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

13.3        Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.